PRIVACYVERKLARING

 

ILSE schoonheid op maat

BY ILSE schoonheid op maat, gevestigd aan Oudedijk 2 6663 KT LENT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ilse Evers
Oudedijk 2
6663 KT LENT +31624170150

http://www.schoonheidopmaat.nl

Ilse Evers is de Functionaris Gegevensbescherming van ILSE schoonheid op maat en zij is te bereiken via info@schoonheidopmaat.nl

Persoonsgegevens die ILSE verwerkt

BY ILSE schoonheid op maat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Gezondheid

 • Medicijngebruik

 • Allergieën

 • Overige door u verstrekte informatie die in het kader van behandelen relevant zijn

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

BY ILSE schoonheid op maat verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid

 • Medicijngebruik

 • Allergieën

 • Overige door u verstrekte informatie die in het kader van behandelen relevant zijn

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

BY ILSE schoonheid op maat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen, e-mailen of WhatsApp te sturen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U te kunnen informeren over 

 • Verzenden van eventuele nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • ILSE schoonheid op maat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang ILSE uw gegevens bewaard

BY ILSE schoonheid op maat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de volgende van persoonsgegevens:

Personalia > zoals wettelijk verplicht voor de belastingdienst Alle overige informatie > zolang u klant bij mij bent

Delen van persoonsgegevens met derden

BY ILSE schoonheid op maat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BY ILSE schoonheid op maat gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BY ILSE schoonheid op maat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoonheidopmaat.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BY ILSE schoonheid op maat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ILSE uw persoonsgegevens beveiligd

BY ILSE schoonheid op maat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ilse via info@schoonheidopmaat.nl of +31 6 24 170 150

Deze privacyverklaring is aangepast op 11 juni 2020.